Kijk mee met de lepelaars


Groot en elegant, met een van de meest merkwaardige snavels van Nederland, dat is de lepelaar. Rond 1970 waren er nog maar 170 broedparen in Nederland, nu zijn het er ruim 2500. Een geweldig succes voor natuurbeschermers dus.
Nederland is het enige land in Noordwest-Europa met grote lepelaar kolonies. In de herfst trekken ze langs Franse en Spaanse moerassen naar de West-Afrikaanse kust. Veel lepelaars overwinteren in Banc d’Aguin, een waddengebied voor de kust van Mauritanië. Interessant aan dit gebied is dat deze modderbanken niet, zoals onze eigen Waddenzee, worden onderhouden door sediment van rivieren, maar door zand dat door de wind uit de Sahara wordt meegenomen.

In Nederland broeden lepelaars in moerassen, dichte rietkragen of moeilijk bereikbare bomen of struiken, maar ook op kwelders. De gemiddelde lepelaar legt vier eieren die zo’n 25 dagen worden bebroed. Interessant aan lepelaars is dat ze hun nest bouwen in gemengde kolonies. Zo kan je lepelaars direct naast reigers, aalscholvers, ganzen of meeuwen zien broeden.

Dankzij deze webcam kunnen wij meekijken in zo’n kolonie: lepelaar nest